Regulamin

Mobilna Wypożyczalnia Rowerów Elektrycznych ECOBIKER

&1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Klientów korzystających z Mobilnej Wypożyczalni Rowerów Elektrycznych, zwanej dalej „Wypożyczalnią”.
 2. Właścicielem Wypożyczalni jest firma ECOBIKER Aleksandra Chojnacka, adres siedziby: Proszenie 11, 97-320 Wolbórz, NIP: 7712905741
 3. Przedmiotem Wypożyczalni są rowery elektryczne wraz z bateriami, będące własnością firmy ECOBIKER, zwane dalej „rowerami”.
 4. Przedmiotem Wypożyczalni są również kaski, zabezpieczenia rowerowe, ładowarki, żelowe nakładki na siodełka, etui na telefon, kamizelki odblaskowe oraz dodatkowe baterie, będące własnością firmy ECOBIKER, zwane dalej „akcesoriami”.
 5. Własnością firmy jest także strona internetowa ecobiker.pl, zwana dalej „stroną WWW”.

&2

ZASADY WYPOŻYCZANIA I UŻYTKOWANIA ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH I AKCESORIÓW

 1. Wypożyczenie roweru i akcesoriów następuje zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz aktualnym cennikiem zamieszczonym na stronie WWW oraz dostępnym w siedzibie Wypożyczalni.
 2. Podstawą wypożyczenia jest zawarcie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią a Wypożyczającym.
 3. Rowery i akcesoria należy zarezerwować telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie WWW. Rezerwację należy uznać za dokonaną dopiero po otrzymaniu ze strony Wypożyczalni potwierdzenia dokonania rezerwacji.
 4. Wypożyczalnia działa zarówno stacjonarnie, jak i w formie mobilnej, zatem istnieje możliwość dowozu rowerów w wyznaczone przez Klienta miejsce. Usługa ta jest dodatkowo płatna – zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie WWW. W momencie rezerwacji Klient określa miejsce odbioru oraz zwrotu rowerów i akcesoriów.
 5. W przypadku stacjonarnego wypożyczenia rowerów (w siedzibie Wypożyczalni), Wypożyczający zapewnia miejsca postojowe dla samochodów pozostawionych na czas trwania wypożyczenia.
 6. Aby wypożyczyć rower wraz z akcesoriami należy spełnić następujące warunki:
 • przedstawić do wglądu dowód osobisty
 • złożyć czytelny podpis na umowie wypożyczenia rowerów i akcesoriów, co oznacza jednocześnie akceptację warunków niniejszego Regulaminu
 • wypożyczający musi być osobą pełnoletnią i trzeźwą (w przypadku osoby niepełnoletniej wypożyczenie roweru i akcesoriów może odbyć się jedynie w obecności i za zgodą opiekuna prawnego, który staje się stroną umowy)
 • dokonać płatności gotówką, z góry za całość usługi, zgodnie z cennikiem zawartym na stronie WWW oraz dostępnym w Wypożyczalni
 1. Jeżeli przedstawiciel Wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego lub niespełniającego warunków określonych w &2, w punkcie 5, ma możliwość odmowy wypożyczenia roweru i akcesoriów bez podania przyczyny.
 2. Wypożyczane rowery i akcesoria są sprawne technicznie oraz wyposażone zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. W takim samym, niezmienionym stanie powinny zostać zwrócone do Wypożyczalni.
 3. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte.
 4. Wypożyczone rowery i akcesoria powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zaleceniami Wypożyczającego. Zabrania się wszelkich modyfikacji oraz samodzielnego dokonywania napraw.
 5. Od Wypożyczającego wymaga się przestrzegania zakazu użytkowania rowerów w ciężkim terenie (jazda w błocie, w wodzie, itp).
 6. Od momentu wypożyczenia do zwrotu roweru i akcesoriów Wypożyczający powinien zabezpieczać rower przed kradzieżą oraz wszelkimi uszkodzeniami.
 7. Rower wraz z akcesoriami należy zwrócić do Wypożyczalni w terminie zadeklarowanym i opłaconym. W przypadku chęci przedłużenia wypożyczenia, należy przed upływem terminu zwrotu poinformować Wypożyczalnię o tym zamiarze telefonicznie (tel. 690-803-734) Przedłużenie wypożyczenia będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy użytkowane rowery nie będą zarezerwowane dla kolejnego Klienta. Późniejszy zwrot rowerów i akcesoriów będzie wiązał się z dopłatą za dodatkowy czas użytkowania (zgodnie z obowiązującym cennikiem Wypożyczalni dostępnym na stronie WWW). W momencie, gdy z racji rezerwacji nie istnieje możliwość przedłużenia wypożyczenia, a Wypożyczający pomimo braku zgody Wypożyczalni nie zwróci roweru i akcesoriów na czas, oprócz dodatkowych kosztów za dodatkowy czas użytkowania (zgodnie z cennikiem), zostanie obciążony karą w wysokości 50 zł od każdego roweru, nie zwróconego na czas określony w umowie.
 8. W sytuacji, gdy wypożyczany rower i akcesoria nie zostaną zwrócone w czasie 24 godzin licząc od ustalonego terminu zwrotu (a okres wypożyczenia nie zostanie przedłużony), zostanie to potraktowane jako kradzież i zgłoszone na Policję. (W takiej sytuacji Wypożyczający zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta uprawnionym do tego organom, np. Policji)
 9. W momencie, gdy Klient dobrowolnie skróci okres wypożyczenia rowerów i akcesoriów, środki za pozostały, niewykorzystany czas użytkowania, określony w umowie wypożyczenia, nie zostaną zwrócone.

&3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYPOŻYCZAJĄCEGO

 1. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za rowery i akcesoria od chwili podpisania umowy wypożyczenia do momentu zwrotu (wypełnienia „Protokołu zwrotu sprzętu”). W czasie wypożyczenia Klient odpowiada za właściwe zabezpieczenie roweru i akcesoriów przed uszkodzeniami i kradzieżą.
 2. W przypadku uszkodzenia rowerów bądź akcesoriów Klient jest zobowiązany pokryć finansowo całość powstałych szkód (według kosztów naprawy oszacowanych przez Wypożyczalnię).
 3. W sytuacji zgubienia lub kradzieży rowerów i/lub akcesoriów Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów nowych rowerów i/ lub akcesoriów (według cen rynkowych na dzień, w którym zdarzenie miało miejsce).
 4. W przypadku kradzieży rowerów Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wypożyczalnię oraz zgłosić kradzież na Policję (oraz przedstawić w Wypożyczalni protokół potwierdzający dokonanie zgłoszenia).
 5. Wypożyczający jest zobowiązany do przestrzegania zasad ruchu drogowego, czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Wypożyczający jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów, m.in. wynikających z Kodeksu Ruchu Drogowego. W razie ich nieprzestrzegania samodzielnie pokrywa wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru.
 7. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody poniesione w okresie użytkowania rowerów i akcesoriów przez Wypożyczającego, w tym za szkody dokonane przez Wypożyczającego na rzecz innych osób.
 8. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Wypożyczalni w sytuacji wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu.

&4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podpisanie umowy wypożyczenia roweru i akcesoriów jest jednoznaczne ze zgodą Klienta na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie. Regulamin Wypożyczalni dostępny jest na stronie WWW oraz w siedzibie Wypożyczalni.
 2. Wszelkie spory powstałe w związku z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela Wypożyczalni.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dn. 18.07.2019

Gotowy na nową przygodę?

Przejażdżka rowerem elektrycznym to świetny sposób na zdrowy wypoczynek i aktywność fizyczną.

Wypożycz rower i ruszaj w drogę!

unia
unia
unia
unia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. „Mobilna wypożyczalnia rowerów elektrycznych ładowanych za pomocą baterii słonecznych” mająca na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD Dolina Pilicy poprzez założenie działalności gospodarczej polegającej na wypożyczaniu rowerów elektrycznych.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.